Jak zostać strażakiem?

/Jak zostać strażakiem?
Jak zostać strażakiem? 2018-01-14T12:54:37+00:00

Ostatnia aktualizacja tej strony: 14.01.2018
INFORMACJE AKTUALNE

Opis strony

Dzięki wzmiance o ostatniej aktualizacji tej strony możesz mieć pewność o aktualności i zobowiązującym charakterze przedstawionych tutaj treści.
Docelowo strona będzie zawierała kompletne informacje potrzebne kandydatowi lub interesantowi do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Szykują się zmiany w naborach do służby przygotowawczej („z ulicy”). Kliknij i zobacz.
Choć nowe zasady wg. projektu (z 03.11.17) obowiązywać miały od 1 stycznia 2018 to nie wprowadzono ich jak dotąd w życie. Zmiany jednak są oczekiwane i z dużym prawdopodobieństwem niebawem nastąpią.

WYMAGANIA I INFORMACJE OGÓLNE

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:

  • być obywatelem polski,
  • nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie
  • oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Etapy naboru

 • ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym (max 60 punktów)
  • lista wymaganych dokumentów znajduje się w ogłoszeniach o naborze (sprawdź nabory w Twoim województwie)
   SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:
   1) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs
   podstawowy – 15 punktów;
   2) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs
   uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów;
   3) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie
   podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;
   4) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu
   zawodowego technik pożarnictwa – 25 punktów;
   5) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu
   zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 punktów;
   6) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP – 10
   punktów;
   7) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT
   – 15 punktów;
   8) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone
   SP+KPP+RT+RW – 20 punktów;
   9) wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
   pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów;
   10) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa
   w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
   (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) – 15 punktów;
   11) wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na
   danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów;
   12) prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów;
   13) prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów;
   14) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do
   15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs
   archiwizacji itp.), nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;
   15) dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w
   służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce
   organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do
   zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór – 15 punktów.
   Sposób liczenia punktów:

   1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego
   tytułu, z wyższą wartością punktową;
   2) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8
   oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa
   niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;
   3) kwalifikacje wymienione w pkt 6-8 oraz w pkt 12-14 uwzględnia się przy naborze
   na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczogaśniczych.
   Wyjaśnienie użytych skrótów:
   SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
   KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
   RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników
   Ochotniczej Straży Pożarnej
   RW – szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych
   oraz ratownictwa na wodach
   SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • test sprawności fizycznej (dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w akcjach rat.-gaś.) (zaliczone/niezaliczone)
  • zmodyfikowana metoda Harwardzka (Harvard Step-Up test)
   Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na
   poziomie minimum 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie
   dopuszcza się do prób sprawnościowych.
   Wyposażenie:
   – stopień o wysokości 40 cm (dla mężczyzn) lub 30 cm (dla kobiet),
   – stoper,
   – metronom.
   Wykonanie próby :
   – badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
   – metronom ustawia się na 120 uderzeń na minutę,
   – czas trwania pełnego ćwiczenia 5 minut – mężczyźni / 4 minuty – kobiety.W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu jednej minuty. Na hasło „raz”
   (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu)
   dostawia prawą stopę do lewej na stopień – przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym,
   na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt
   metronomu) dostawia prawą stopę do stopy lewej na podłodze, przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania
   całego cyklu wynosi dwie sekundy. Po zakończeniu pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle, a osoba
   prowadząca badania wykonuje następujące czynności – bada częstość tętna począwszy od 1 minuty po
   zakończeniu próby do 1 minuta 30 sekund, następnie od 2 minut do 2 minut 30 sekund oraz od 4 minut do 4
   minut 30 sekund (3 pomiary, każdy przez 30 sekund).Wskaźnik sprawności (FI) oblicza się w następujący sposób:FI = czas pracy w sekundach x 100 / 2 x suma trzech pomiarów tętnaĆwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika na poziomie minimum 80.
   W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób
   sprawnościowych.
  • bieg na 1000 m (w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund dla mężczyzn i 3 minuty 40 sekund dla kobiet)
  • bieg na 50 m (w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy dla mężczyzn i 7,70 sekundy dla kobiet)
  • podciąganie na drążku (minimum 12 powtórzeń dla mężczyzn i 8 powtórzeń dla kobiet)
  • sprawdzian z pływania (nieobowiązkowy etap naboru zarządzany przez kierownika jednostki organizacyjnej, mimo to występujący bardzo często)
   • Sprawdzian z pływania odbywa się w stroju kąpielowym oraz czepku bez przyrządów pomocniczych. Zaliczenie polega na przepłynięciu dystansu 50 m (2 długości basenu), dowolnym stylem, w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.
 • test wiedzy (nieobowiązkowy etap naboru zarządzany przez kierownika jednostki organizacyjnej, mimo to występujący bardzo często) (max 20 punktów)
  • Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.
 • sprawdzian lęku wysokości – akrofobia (nieobowiązkowy etap naboru zarządzany przez kierownika jednostki organizacyjnej, mimo to występujący bardzo często) (zaliczone/niezaliczone)
 • rozmowa kwalifikacyjna (max 50 punktów)
  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
  1) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz
  jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich
  zrozumienie;
  2) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
  3) zdolność analitycznego myślenia;
  4) umiejętność planowania i organizowania pracy.Niestety jednak w praktyce ocena przebiega czasem w zupełnie inny/subiektywny sposób.Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia
  kandydata przyznając maksymalnie 12,5 punktów za każdy z ocenianych elementów.
  Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej
  arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego
  miejsca po przecinku.
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 50.
  Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26
  punktów.
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby – badania

więcej:
Przykładowe ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Art. 28 ustawy o PSP – Służba w Państwowej Straży Pożarnej

Rozp. MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
(w tym informacje o niewymienianym powyżej, rzadko występującym, etapie w postaci testu kompetencyjnego)

SŁUŻBA KANDYDACKA

2 letnie dzienne studium aspirantów (Częstochowa, Kraków lub Poznań)

Do najważniejszych zmian dot. naboru do szkół aspiranckich, względem poprzednich zasad, zalicza się m.in.:

1. Zmianę limitu wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa z 23 do 25 roku życia;

2. Zniesienie egzaminu teoretycznego podczas naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa;

3. Wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa dojrzałości (matury)

4. Wprowadzenie wymogu przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

a) matematyka;

b) język obcy (wybrany);

c) fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (1 wybrany).

5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów

na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.
podstawa prawna

Z uwagi na planowane zmiany, a także brak jasnego stanowiska szkół co do zasad przeprowadzania testów sprawnościowych odsyłam do najbardziej aktualnych źródeł, wstrzymując się jednocześnie od tworzenia opracowania na tej stronie. Śledź zmiany na stronach szkół:

Informacje o naborze CS PSP Częstochowa

Informacje o naborze SA PSP Poznań

Informacje o naborze SA PSP Kraków

4 letnie studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl,

Podstawy prawne regulujące m.in. nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz.1204), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001204

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 30);

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000030

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703

Koniecznie podziel się swoim zdaniem!