Jak zostać strażakiem?

/Jak zostać strażakiem?
Jak zostać strażakiem? 2018-04-06T14:07:38+00:00

Ostatnia aktualizacja tej strony: 06.04.2018
INFORMACJE AKTUALNE

Opis strony

Dzięki wzmiance o ostatniej aktualizacji tej strony możesz mieć pewność o aktualności i zobowiązującym charakterze przedstawionych tutaj treści.
Docelowo strona będzie zawierała kompletne informacje potrzebne kandydatowi lub interesantowi do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

WYMAGANIA I INFORMACJE OGÓLNE

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:

    • być obywatelem polski,
    • nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
    • korzysta z pełni praw publicznych
    • posiada co najmniej średnie wykształcenie
    • oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby

SŁUŻBA KANDYDACKA

2 letnie dzienne studium aspirantów (Częstochowa, Kraków lub Poznań)

Do najważniejszych zmian dot. naboru do szkół aspiranckich, względem poprzednich zasad, zalicza się m.in.:

1. Zmianę limitu wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa z 23 do 25 roku życia;

2. Zniesienie egzaminu teoretycznego podczas naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa;

3. Wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa dojrzałości (matury)

4. Wprowadzenie wymogu przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

a) matematyka;

b) język obcy (wybrany);

c) fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (1 wybrany).

5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów

na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.
podstawa prawna

W tej chwili jeszcze brak jasnego stanowiska szkół co do zasad przeprowadzania testów sprawnościowych, więc odsyłam do najbardziej aktualnych źródeł, wstrzymując się jednocześnie od tworzenia opracowania na tej stronie. Śledź zmiany na stronach szkół:

Informacje o naborze CS PSP Częstochowa

Informacje o naborze SA PSP Poznań

Informacje o naborze SA PSP Kraków

Wiemy, że zostało znowelizowane rozporządzenie w sprawie naborów do PSP – zobacz TUTAJ

4 letnie studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl,

Podstawy prawne regulujące m.in. nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz.1204), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001204

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 30);

LINK

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703

Koniecznie podziel się swoim zdaniem!